MİSYON

Sosyal bilimler alanında, bilimsel bilgi üretmek ve topluma sunmak; etik ve insani değerlere sahip, alanındaki gelişmelere hâkim, eleştirel düşünebilme yeteneği olan bireyler yetiştirmek; ulusal ve uluslararası düzeyde kendi alanında ülkemizin rekabet gücünü arttırıcı , toplum refahını geliştirici bilimsel araştırma faaliyetlerinde bulunmaktır.

VİZYON

Ulusal ve uluslararası tanınırlığa sahip, yüksek katma değerde bilimsel bilgi üreten, ülkenin ve bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine yön vererek rekabet gücünü arttıracak bilimsel araştırmaları destekleyen; yeni bilimsel ve teknolojik gelişmeleri ve piyasanın ekonomik gereklerini iyi bilen; evrensel düzeyde alanındaki uygulamalara hâkim araştırmacılar, öğretim elemanları ve iş dünyasına da yönetici yetiştiren; yerel, ulusal ve uluslararası ölçekte sosyal bilimler alanına giren plan, politika ve gelişmelerde söz sahibi olan insan kaynağı yetiştiren bir kurum olmaktır.

Enstitümüz Misyon ve Vizyonu; 24.07.2019 tarihindeki “Enstitü Yönetim Kurulu Toplantısı” 2019/16 sayılı karar ile güncellenmiştir.

HEDEFLER

1. Enstitüye bağlı tüm Anabilim/Anasanat Dallarında öz değerlendirme süreçlerinin başlatılması (H.1.1.*).

2. Enstitüye bağlı tüm Anabilim/Anasanat Dallarında akreditasyon ve akran değerlendirme süreçlerinin başlatılması için gerekli altyapı çalışmalarına ön ayak olacak bilgilendirmelerin yapılması (H.1.1.*)
3. Enstitü bünyesinde yayımlanan Sosyal Bilimler Dergisi için en az üç ulusal ve/veya uluslararası endeksten kabul alınması. (H.2.1.*)
4. 2023 yılı sonuna kadar en az iki tezli yüksek lisans ve en az iki doktora düzeyinde olmak üzere yeni lisansüstü programların açılması için Yükseköğretim Kurulu’na başvuruda bulunulması (H.2.4.*)
5. Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde yapılan/yapılacak güncellemeler ve diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda ilgili eğitim-öğretim mevzuatının güncellenmesi. (H.2.4.*)
6. Lisansüstü öğrenci (özellikle 100/2000 doktora bursiyeri) sayısı ile lisansüstü programları tamamlayan öğrenci sayısının toplam lisansüstü öğrenci sayısına oranının 2023 yılı sonuna kadar artırılması (H.2.4.*)
7. Lisansüstü tezlerden üretilen yayın sayısının artırılması (H.2.4.*)
8. Ön lisans ve lisans öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen mezuniyet törenlerine lisansüstü programlardan mezun öğrencilerin de dâhil edilmesi (H.3.2.*)
9. 2021 yılında başlatılan idari personele yönelik hizmet içi eğitimi programlarının sistematik olarak her yıl sürdürülmesi (H.4.2.*)
10.Enstitü bünyesindeki Anabilim/Anasanat Dallarına bağlı lisansüstü programlarda gerçekleştirilen/gerçekleştirilecek “Tez izleme komite toplantıları (TİK)”, “sanatta yeterlik/doktora yeterlik” ve “tez savunma” sınavlarının “Perculus” sistemi üzerinden yapılmasının ve buna bağlı olarak jüri üyelerinin “e-İmza” sistemini kullanımının daha yaygın hâle getirilmesi ile mali kaynaklarda tasarruf sağlanması (H.4.3.*)
*: Afyon Kocatepe Üniversitesi 2019-2023 Stratejik Planı‘ndaki ilgili hedefi göstermektedir.
Enstitümüz Hedefleri; 27.09.2021 tarihindeki “Enstitü Yönetim Kurulu Toplantısı” 2021/23 sayılı karar ile belirlenmiştir.
Hedeflere Yönelik Riskler
27 Eylül 2021, Pazartesi 227 kez görüntülendi