Tez Savunmasından Önce:

 • Tez Savunma Tarihi için Tez Danışmanının dolduracağı Tez Jürisi Atama Formu (Enstitü Web sitesinde “Formlar” bölümünde yer almaktadır) Anabilim Dalı Kurulu Kararı ekinde Enstitüye gönderilecektir. Söz konusu bu forma, teze ilişkin Turnitin Raporu Belgesi‘de eklenecektir.
 • Önerilen savunma tarihine ilişkin herhangi bir aksaklık yaşanmaması için söz konusu belgelerin savunma tarihinden en az 30 (otuz) gün önce Enstitüye gönderilmesi/ulaştırılması önerilmektedir.
 • Tezin son halini (spiralli ciltlenmiş bir şekilde), Enstitü web sitesinin “Formlar” bölümünde yer alan “Tez Değerlendirme Formu” ile birlikte, size verilen savunma tarihinden en az 10 gün öncesinden jüri üyelerine ulaştırınız.
 • Savunma günü, “Tez savunma Tutanağını (2 adet)” ve “Tez Değerlendirme Formunu (Jüri üyeleri sayısı kadar)” Enstitüden elden teslim alınız.
 • Savunma günü, “Tez Jürisi Kararı ve Enstitü Onayı Formununu” en az 7 tane olmak üzere Enstitüden elden teslim alınız.

Tez Savunmasından Sonra:

 • Enstitüden aldığınız,   “Tez Savunma Tutanağını” ve “Tez Değerlendirme Formlarının” jüri üyeleri tarafından onaylanmış/imzalanmış hali Enstitüye aynı gün içerisinde teslim edilecek ve eğer savunma kararı “başarılı” ise aşağıdaki süreçler yerine getirilecektir:
  • Savunma sonrası juri üyelerinin önerilerini içeren ve son hali verilmiş tezin bir adet spiralli kopyası, “Tez Format İnceleme Formu” (Sosyal Bilimler Enstitüsü web sayfasında mevcuttur) ile birlikte (danışman ve öğrenci tarafından imzalı) Enstitü tez yazım ve basım kılavuzuna uygunluk açısından incelenmesi için öğrenci işlerine teslim edilmesi gerekmektedir.
  • 2 adet Tez Veri Giriş Formu İmzalı şekilde öğrenci işlerine teslim edilecektir:  Tez Veri Giriş Formu giriş işlemleri e-Devlet üzerinden TC Kimlik Numarası ve e-Devlet şifresi ile kimlik doğrulaması yapılarak gerçekleştirilecektir.
  • Tez Basımı için ilgili kırtasiyeden, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Tezleri için hazırlanan tez kapağı kullanılacaktır/temin edilecektir.
  • Yüksek Lisans tezinin Juri üyesi sayısı ve Enstitüye teslim için 2 adet daha ciltlenmiş kopyası ve 1 adet CD kaydını pdf ve word formatında tezin tamamı içerecek şekilde tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim edilmesi gerekmektedir. (İlgili tezi CD’ye, dosya adı Tez Veri Giriş Formundaki Referans Nosunda belirtilen numara olacak şekilde kaydediniz.)
  • Tez teslim süreci hakkında detaylı bilgi için Tıklayınız.

Tezsiz (İÖ) Yüksek Lisans Programı  “Dönem Sonu Projesi” Teslim Süreci

  1. Hazırlanacak olan dönem projesine ilişkin yazım kuralları biçimsel olarak (sayfa yapısı, satır aralığı, paragraf ayarları, sağ, sol, alt üst boşluk ayarları, yazı karakteri ve büyüklükleri, tablo ve şekiller, ciltleme vb. gibi tüm kurallar)Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Tez/Proje Yazım ve Basım Kılavuzunda belirtildiği şekilde olacaktır.
  2. Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Tez/Proje Yazım ve Basım Kılavuzu’nda yer alan tezin Onay formu/sayfası bölümü başlığı Enstitü web sayfasında yer alan Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi Formatında olduğu gibi “Danışman, Anabilim Dalı Başkanı Ve Enstitü Müdürü Onayı” şeklinde olacak/değiştirilecek ve ilgili sayfada danışman ve Anabilim Dalı başkanının ve ilgili sayfanın alt sağ tarafında Enstitü Müdürünün ünvan, ad-soyadı yer alarak imzalanacaktır.
  3. Tezsiz Yüksek lisans öğrencilerinin hazırladıkları dönem projeleri için jüri oluşturulması zorunlu olmayıp, sadece danışman ve Anabilim Dalı başkanının onayı ile bir kopya olarak CD ile birlikte enstitüye iletilecektir. Bu kapsamda;
   1. Öncelikle Enstitü web sayfasında “Tez” linkinin “Dönem Projesi (Tezsiz YL) sekmesinde yer alan “Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi Sonuç Formu” doldurularak, öğrenci, danışman ve Anabilim Dalı Başkanı tarafından imzalanacaktır.
   2. İlgili proje Enstitüye, “Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi Teslim Tutanağı” doldurularak iletilecektir. Bu doğrultuda, Dönem Projesi, yukarıda belirtilen tutanak eşliğinde enstitüye teslim edilmeden önce, ekinde “Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi Sonuç Formu” ile birlikte Anabilim Dalı başkanlığı üst yazısı (EBYS) aracılığıyla (…. Anabilim Dalı …… Tezsiz (İÖ) programı öğrencisi ….……..’nın dönem projesi tamamlanmış olup, bir adet baskılı hali ve projeyi içeren CD elden tutanak karşılığı gönderilmiştir” …. şeklinde) Enstitüye iletilecektir.
   3. Dönem Projesi için mutlak suretle İntihal Tarama Programı Raporu (çıktısı) projenin teslimi sırasında Enstitüye verilecektir.
   4. İlgili projenin bir nüshası enstitüde, bir nüshası danışmanda, bir nüshası da Anabilim Dalı’nda kalacağından, öğrenciden 3 basılı nüsha istenmektedir.

Notlar:

1. Dönem Projesine ilişkin Örnek  “Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi Formatı” için tıklayınız.

2. Dönem Projesi’ne ilişkin diğer açıklamalar için tıklayınız.

3. Dönem Projesinin baskı ve ciltleme işlemleri ve kullanılacak kapak vb. aynen “Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Tez/Proje Yazım ve Basım Kılavuzu”nda belirtildiği şekilde olacaktır. 

19 October 2017, Thursday 21656 kez görüntülendi