*** Öğrencilerimizin Dikkatine!

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin İlişik kesme/kayıt silme ile ilgili 33. maddesi aşağıda sunulmuştur. 

MADDE 33 – (1) Lisansüstü programlara devam eden öğrencilerin ilişik kesme/kayıt silme durumlarına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Tezsiz yüksek lisans programlarında; en çok üç yarıyıl sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

b) Tezli yüksek lisans programlarında;

1) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini en az CC ve seminer dersini YT (yeterli) başarı notuyla tamamlayamayan,

2) Azami süreler içinde tez çalışmasında başarısız olan, tez savunmasına girmeyen veya tez savunma sınavı sonucunda tezi başarısız bulunarak reddedilen,

3) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen ve en geç üç ay sonunda düzeltme yapılmış tezini aynı jüri önünde yeniden savunduğu halde başarısız bulunan,

4) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen ve en geç üç ay sonunda aynı jüri önünde tezini yeniden savunmayan,

5) Tez sınavında başarılı olduğu halde azami süre içinde tezini ve gerekli diğer belgeleri teslim etmeyen,

 öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

c) Doktora programlarında;

1) Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini CB ve seminer dersini YT (yeterli) başarı notuyla tamamlayamayan,

2) Kredili ve kredisiz tüm derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını azami süreler içinde tamamlayamayan,

3) Doktora programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilenler için en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmeyen,

4) Doktora yeterlik sınavında iki kez başarısız olan,

5) Tez önerisi tez izleme komitesince iki kez reddedilen,

6) Doktora tez çalışmasında tez izleme komitesi tarafından üst üste iki kez ya da aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan,

7) Tez savunma sınavı sonucunda tezi başarısız bulunarak reddedilen,

8) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen ve en geç altı ay içinde düzeltme yapılmış tezini aynı jüri önünde yeniden savunduğu halde tezi başarısız bulunarak reddedilen,

9) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen ve en geç altı ay içinde aynı jüri önünde tezini yeniden savunmayan,

10) Tez sınavında başarılı olduğu halde azami süre içinde tezini ve gerekli diğer belgeleri teslim etmeyen,

 öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

ç) Sanatta yeterlik programlarında;

1) Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini CB ve seminer dersini YT (yeterli) başarı notuyla tamamlayamayan,

2) Tez, sergi, proje, resital, konser ve temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını azami süreler içinde tamamlayamayan,

3) Sanatta yeterlik programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilenler için en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmeyen,

4) Yeterlik sınavında iki kez başarısız olan,

5) Tez önerisi tez izleme komitesince iki kez reddedilen,

6) Tez çalışmasında tez izleme komitesi tarafından üst üste iki kez ya da aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan,

7) Tez savunma sınavı sonucunda tezi başarısız bulunarak reddedilen,

8) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen ve en geç altı ay içinde düzeltme yapılmış tezini aynı jüri önünde yeniden savunduğu halde tezi başarısız bulunarak reddedilen,

9) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen ve en geç altı ay içinde aynı jüri önünde tezini yeniden savunmayan,

10) Tez sınavında başarılı olduğu halde azami süre içinde tezini ve gerekli diğer belgeleri teslim etmeyen,

 öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(2) Bilimsel hazırlık programında iki yarıyıl sonunda başarılı olamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Öğrencinin kendi isteği doğrultusunda da kayıt silme işlemi gerçekleşir. Kaydını sildirmek isteyen öğrenci, dilekçe ile enstitüye başvurur.

(4) Enstitüyle ilişiği kesilen öğrencinin durumu ilgili birim ve kurumlara bildirilir.

(5) Kaydı silinen öğrencinin ödenmiş olan öğrenci katkı payı iade edilmez.